7:20 PM 8/17/2017 7:23 PM 8/17/2017 html>Chinese Tea Allocation

Tea in China Zhejiang Province

LOCATION VARIETY WHEN WHAT FOR
ZheJiang HuaDing Yunwu (TianTai Yunwu)華頂雲霧
Huamaojian 華毛尖
Huangya 黃芽
Huayuqian 華玉謙
Huiming 惠明
Jasmine (Moli Huacha)茉莉 after strong tasting food, like seafood, diarrhea
Jiande Baocha
Jinhua Moli Maofeng
(Jinhua Jasmine Hairpoint)
Jiukeng Hongmei (Jiuqu Wulong 九曲烏龍
Lanxi Maofeng 蘭溪毛峰
Lung Ching
(Longjing, Dragon's Well) 龍井
hot weather cooler
Maojian 毛尖
Mogan 沫甘
Pingshui 平涚
GunPowder (Zhucha) 茱茶 fluoride for teeth, bones
Puto Fo Cha (Putuofo) 普陀佛茶 diarrhea
Qiangang Huibai 墘崗麾白
Suilu
Tianmu Qingding 天目晴鼎
Tiantai Yunwu
Yandang Maofeng
Zisun 紫蘇

  • Where to Buy Your Favorite Tea

  • Tea Making Processment

  • Tea & Chemistry

  • Lunnar Calendar


  • Update: Aug. 17 2017 20:28.hk w8.1pro 042g m93p IPsec