Tea in China AnHui Province

LOCATION VARIETY WHEN WHAT FOR
AnHui Baiyuehuangya 白岳黃芽 [休寧]
Baiyuenchuenhao 白雲春毫 [盧江]
Cuilan 翠蘭 [岳西]
CuiYa 翠芽 [霍山]
Dafang 大方
Dahongpao 大紅袍
Gaofengyuenwu 高峰雲霧
Huangdacha 黃大茶 [皖西]
Huanghuayuenjian 黃花雲尖 [寧國]
Huangshan Maofeng 黃山毛峰
Huangshan Yingou 黃山銀鉤
Huangshixi Maofeng 黃西溪毛峰 [青陽]
Jinting Luxue 敬亭綠雪 [宣城]
Jingxian Tejian [涇縣特尖]
Jingshanshi 金山時茶 [績溪]
Keemun Black 祁紅 [祁門]
LanHua 蘭花 [舒城]
Laozhudafang 老竹大方 [歙縣]
Lu'an Guanpian 六安官片 [六安]
Mingyuan Maofeng 閔園毛峰 [九華山]
Mingzhou 茗洲茶
Mudan Green 牡丹綠
Qishan Mingpian 齊山明片
Qishan Cueimai 齊山翠眉
Qishan Maojian 齊山毛尖
Taiping Houkui 太平猴魁 [太平]
Tianhu Fengpian 天湖鳳片
Tiane XiangMing 天鵝香茗 [桐城]
Tianzhujianhao 天柱劍毫 [潛山]
Tunlu 屯綠 [歙縣屯溪]
Xiaohua 小花 [桐城]
Xiouning Songmeng 休寧松夢 [休寧]
Yongxi Huoqing 涌溪火青 [涇縣]


  • Where to Buy Your Favorite Tea
  • Tea Making Processment
  • Tea & Chemistry
  • Lunar Calendar

  • Updated: 17:06 .hk 16th Dec. 2014 w7p